vocabulaire - thème 2 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
aller voirbezoeken (persoon)
avoir lieuplaatsvinden
la boîtede disco
bon marchégoedkoop
brefkortom
la coutumede gewoonte
dépenseruitgeven
le dessinde tekening
le draphet laken/de lakenstof
d'en hautvan boven
estival(van de) zomer
l'étudiant (m)de student
la foisde keer
la foulede menigte
l'habitant (m)de inwoner
les habits (m mv)de kleren
innombrabletalrijk
jetergooien
la lumièrehet licht
la Manchehet Kanaal
le marché aux fleursde bloemenmarkt
le marché aux pucesde vlooienmarkt
médiévalmiddeleeuws
la mise en servicehet in gebruik nemen
le monde entierde hele wereld
la moulede mossel
le Moyen Âgede middeleeuwen
le moyen de transporthet vervoermiddel
l'objet (m)het voorwerp
obtenirkrijgen
le petit gâteauhet koekje
plus de (+getal)meer dan
quotidien(ne)dagelijks
la rencontrede ontmoeting
la rue commerçantede winkelstraat
le spectaclede voorstelling
survolervliegen over
le tableauhet schilderij
tardlaat
vendreverkopen
visiterbezoeken (plaats of ding)
la visite guidéede rondleiding
bezoeken (persoon)aller voir
bezoeken (plaats of ding)visiter
de bloemenmarktle marché aux fleurs
dagelijksquotidien(ne)
de disco, het blikla boîte
de gewoontela coutume
goedkoopbon marché
gooienjeter
de hele wereldle monde entier
de inwonerl'habitant (m)
de keerla fois
de klerenles habits (m mv)
het koekjele petit gâteau
kortombref
laattard
het laken/de lakenstofle drap
meer danplus de (+ getal)
de menigtela foule
de middeleeuwenle Moyen Âge
middeleeuwsmédiéval
de mossella moule
de ontmoetingla rencontre
plaatsvindenavoir lieu
de rondleidingla visite guidée
het schilderijle tableau
de studentl'étudiant (m)
de tekeningle dessin
uitgevendépenser
van bovend'en haut
verkopenvendre
het vervoermiddelle moyen de transport
verwerven, krijgenobtenir
de vlooienmarktle marché aux puces
de voorstellingle spectacle
het voorwerpl'objet (m)
de winkelstraatla rue commerçante
(van de) zomerestival