Vocabulaire - thème 2 deel C

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
à l'étrangerin/naar het buitenland
l'accès (m)de toegang
l'accueil (m)de ontvangst
appris (apprendre)vernomen (vernemen)
l'autorisation (v)de toestemming
l'avantage (m)het voordeel
avoir besoin denodig hebben
le bulletin d'adhesionhet aanmeldingsformulier
la chambre doublede tweepersoonskamer
la chambre individuellede éénpersoonskamer
compris(in)begrepen
comptervan plan zijn
la confirmationde bevestiging
la cotisationde bijdrage, betaling
crasseux(-se)smerig
d'avancebij voorbaat
le débuthet begin
l'emplacement (m)de ruimte, de plaats
en tout casin ieder geval
épelerspellen
facilegemakkelijk
il s'agit dehet gaat om/over
joindretoevoegen
le montanthet bedrag
ne .... quealleen maar, slechts
obligatoireverplicht
la pièce d'identitéhet identiteitsbewijs
posséderbezitten
propreschoon
la propretéde schoonheid
le propriétairede eigenaar
le règlementde betaling
remettreoverhandigen
sanszonder
se procurezich verschaffen, verkrijgen
valablegeldig
alleen maar, slechtsne ... que
het bedragle montant
het beginle début
(in)begrepencompris
de betalingle règlement
de bevestigingla confirmation
bezittenposséder
bij voorbaatd'avance
de eigenaarle propriétaire
geldigvalable
gemakkelijkfacile
het gaat om/overil s'agit de
het voordeell'avantage (m)
het identiteitsbewijsla pièce d'identité
in het buitenlandà l'étranger
in ieder gevalen tout cas
nodig hebbenavoir besoin de
de ontvangstl'accueil (m)
overhandigenremettre
de éénpersoonskamerla chambre individuelle
de ruimte, plaatsl'emplacement (m)
schoonpropre
de schoonheidla propreté
toegangl'accès (m)
de toestemmingl'autorisation (v)
toevoegenjoindre
de tweepersoonskamerla chambre double
van plan zijncompter
vernomen (vernemen)appris (apprendre)
verplichtobligatoire
zich verschaffen, verkrijgense procurer
zondersans