vocabulaire - thème 4 deel D

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
attraperoplopen
avoir raisongelijk hebben
avoir tortongelijk hebben
le casquede helm
la ceinture de sécuritéde veiligheidsgordel
le cheminde weg, het pad
le conducteurde bestuurder
confirmerbevestigen
la contraventionde bekeuring
culpabiliserbeschuldigen
d'ailleurstrouwens
désormaisvoortaan
dommagejammer
embêtantvervelend
ennuyeux, -eusevervelend
l'entraînement (m)de training
l'époque (v)het tijdperk
évidemmentnatuurlijk
évitervermijden
francophoneFranstalig
le piègede valstrik, moeilijkheid
le mail/le courriel (officieel)de e-mail
maîtriserbeheersen
malgréondanks
ne.....queallen maar, slechts
l'oiseau (m)de vogel
par le biais dedoor middel van
polibeleefd
le quadragénairede veertigjarige
sanctionnerbestraffen
le sitede plek
la SPA (la Société protectrice des animaux)de dierenbescherming
tant pisjammer dan
le témoignagede getuigenis
le vestairede kleedkamer
des vestiges (m mv)overblijfselen, resten
la vitessede snelheid
alleen maar, slechtsne...que
beheersenmaîtriser
de bekeuringla contravention
beleefdpoli
bestraffensanctionner
de bestuurderle conducteur
bevestigenconfirmer
de dierenbeschermingla SPA
de e-maille mail/le courriel (officieel)
Franstaligfrancophone
gelijk hebbenavoir raison
de getuigenisle témoignage
de helmla casque
jammerdommage
jammer dantant pis
de kleedkamerle vestiaire
natuurlijkévidemment
ondanksmalgré
ongelijk hebbenavoir tort
oplopenattraper
overblijfselen, restendes vestiges (m mv)
de snelheidla vitesse
het tijdperkl'époque (v)
de trainingl'entraînement (m)
trouwensd'ailleurs
de valstrik, moeilijkheidle piège
de veiligheidsgordella ceinture de sécurité
vermijdenéviter
vervelendennuyeux, -euse
vervelendembêtant
de vogell'oiseau (m)
voortaandésormais
de weg/het padle chemin
wat betreftquant à