vocabulaire - thème 5 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
s'agir degaan over
l'avantage (m)het voordeel
avoir besoin denodig hebben
combienhoeveel
commenthoe
continuerdoorgaan, vervolgen
la Coupe du mondehet Wereldkampioenschap
la date de naissancede geboortedatum
le débuthet begin
découvrirontdekken
la défaitehet verlies
la foisde keer
l'enfance (v)de kinderjaren
s'entendreopschieten met (iemand)
gagnerwinnen, verdienen
légerlicht
le lieu de naissancede geboorteplaats
la maladiede ziekte
malgréondanks
malheureusementjammer genoeg
manquermissen
originaire deafkomstig uit
waar
parfoissoms
pas mal deheel wat
perdreverliezen
le poidshet gewicht
le projet d'avenirhet toekomstplan
pourquoiwaarom
quandwanneer
quel(le)welke
quiwie
remarquableopmerkelijk
la rencontrede ontmoeting
le sièclede eeuw
suivantvolgend
la taillede lengte, de maat
afkomstig uitoriginaire de
het beginle début
doorgaan, vervolgensle début
de eeuwle siècle
gaan overs'agir de
de geboortedatumla date de naissance
de geboorteplaatsle lieu de naissance
het gewichtle poids
hoecomment
hoeveelcombien
jammer genoegmalheureusement
de lengte, de maatla taille
missenmanquer
nodig hebbenavoir besoin de
ondanksmalgré
ontdekkendécouvrir
somsparfois
het verliesla défaite
verliezenperdre
volgendsuivant
het voordeell'avantage (m)
wanneerquand
welkequel(le)
wiequi
winnen, verdienengagner
de ziektela maladie