vocabulaire - thème 4 deel B

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
le fourde oven
l'assiette (v)het bord
la charcuteriede vleeswaren/ de (varkens) slagerij
groeiendecroissant(e)
le boucherde slager
de consumptiela consommation
la consommationde consumptie
voedings-nutritif, -ve
zorgen voor, voorzien vanfournir
le foiede lever
fournirzorgen voor, voorzien van
le fromage de chèvrede geitenkaas
l'huile de noix (v)de notenolie
l'huile d'olive (v)de olijfolie
de supermarktla grande surface
le morceauhet stuk, deel
de lepella cuillère
de vleeswarenla charcuterie
de leverle foie
provenir deafkomstig zijn van
de vinaigrettesausla vinaigrette
la saladede salade, de sla
le comportementhet gedrag
le ménagehet huishouden
le vinaigrede azijn
de azijnle vinaigre
het plakje, het sneetjela tranche
bijna, zo goed alsquasiment
alimentairevoedsel-
de slagerle boucher
het gedragle comportement
het bordl'assiette (v)
het huishoudenle ménage
de koelkastle frigo
le poivrede peper
le selhet zout
de maagl'estomac (m)
de notenoliel'huile de noix (v)
afkomstig zijn vanprovenir de
het zoutle sel
la grande surfacede supermarkt
voedsel-alimentaire
de peperle poivre
de salade, de slala salade
de geitenkaasle fromage de chèvre
het stuk, deelle morceau
l'estomac (m)de maag
le frigo (pop)de koelkast
la tranchehet plakje, het sneetje
de ovenle four
de olijfoliel'huile d'olive (v)