vocabulaire - thème 2 deel D

Klik op Volgende / Omdraaien voor een nieuw woord, of om te kijken of je de vertaling kent. Als je een woord kent kun je op Verwijder klikken om hem uit de stapel te halen.
l'aube (m)de dageraad, het begin
augmentertoenemen
la commoditéhet gemak
la courhet hof
le coussinhet kussen
croîtregroeien
dèsvanaf
le dossierde rug(leuning)
l'emballage (m)de verpakking
en quelque sorteop een bepaalde manier
l'ère (v)het tijdperk
l'essor (m)de vlucht, de toename
fournirleveren
la frangede franje
le pouvoirde macht
précieuxwaardevol
la préoccupationde zorg
s'asseoirgaan zitten
le soucide zorg
le tabouretde kruk
la tapisseriehet behang
le tissude stof
la valeurde waarde
le volde vlucht, de diefstal
de dageraad, het beginl'aube (m)
gaan zittens'asseoir
het gemakla commodité
groeiencroître
het hofla cour
het kussenle coussin
leverenfournir
de machtle pouvoir
op een bepaalde manieren quelque sorte
de stofle tissu
toenemenaugmenter
vanafdès
de verpakkingl'emballage (m)
de vlucht, de diefstalle vol
de waardela valeur
waardevolprécieux
de zorgla préoccupation, le souci